Thí Luyện Đường

Tùy thuộc vào số lần làm quái biến mất thì sẽ nhận được những huân chương thí luyện: Mộc chế bảo hạp, Đồng chế bảo hạp, Ngân chế bảo hạp, Hoàng Kim bảo rương, Bạch Kim bảo rương….

NPC liên quan

- Tọa độ NPC Người Tiếp Dân Thí Luyện Đường: 198/184 Lâm An.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thí Luyện Thiếp

Tác dụng: Vật phẩm dùng để báo danh tham gia thí luyện đường.
Nguồn gốc:
Mua ở cửa hàng tinh luyện tại thợ rèn các thành thị.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Triệu Tập Phù

Tác dụng: Dùng để triệu hồi cung tiễn thủ.
Nguồn gốc: Nhận từ NPC người tiếp dẫn thí luyện đường.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Mộc Chế Bảo Hạp

Phần thưởng khi tham gia thí luyện.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Đồng Chế Bảo Hạp

Võ Lâm Truyền Kỳ

Ngân Chế Bảo Hạp

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hoàng Kim Bảo Rương

Võ Lâm Truyền Kỳ

Bạch Kim Bảo Rương

Phần thưởng

 • Sử dụng Mộc Chế Bảo Hạp, Đồng Chế Bảo Hạp, Ngân Chế Bảo Hạp, Hoàng Kim Bảo Rương, Bạch Kim Bảo Rương sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên (tỷ lệ nhận được trang bị tăng dần):
Phần thưởng
Bảo Rương Hoàng Kim Môn Phái
Bảo Rương Mảnh Trang Bị Hoàng Kim
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Bạch Kim Bội
Hoàng Kim Bội
Bạch Kim Bội
Lam/Lục/Tử Thủy Tinh
Tiên Thảo Lộ
10/20/30/40/50 Triệu điểm kinh nghiệm
Và một số loại phần thưởng khác

Cách thức tham gia báo danh

 • Bất kỳ lúc nào, nhân sĩ cũng có thể mang Thí Luyện Thiếp đến gặp NPC Người tiếp dẫn thí luyện đường để tham gia báo danh thí luyện đường.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Báo danh thành công, nhân sĩ sẽ được đưa vào bản đồ thí luyện đường.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Khi vào bản đồ, nhân sĩ sẽ được tặng 1 cơ hội triệu tập cung tiễn thủ, sau 3 phút sẽ bắt đầu.
 • Nhân sĩ gặp NPC Người tiếp dẫn để nhận triệu tập phù dùng để triệu tập cung thủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Chỉ sử dụng triệu hồi phù để triệu tập Cung tiễn thủ tại các vị trí cho phép.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Khi triệu hồi thành công, nhân sĩ sẽ bị mất đi 1 cơ hội triệu hồi.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Khi tiêu diệt được 1 quân địch thì sẽ nhận được 1 Huy Chương Thí Luyện Đường.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Nhân sĩ dùng 5 Huy Chương Thí Luyện Đường và 1 Tinh Luyện Thạch để đổi 1 cơ hội triệu hồi cung thủ.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Nhân sĩ có thể bỏ cung tiễn thủ vào triệu hồi phù để triệu hồi qua vị trí khác.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Tùy theo số lương tiêu diệt quái sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Ghi chú

 • Quái sẽ xuất hiện trong 10 đợt.
 • Tối đa 100 Thích Khách mỗi lần tham gia Thí Luyện Đường. Tiêu diệt được tối đa 100 Thích Khách/ngày sẽ nhận được thêm 1 Bảo Rương Mảnh Trang Bị Hoàng Kim.
 • Điểm kinh nghiệm nhận được gấp đôi đối với những nhân vật đã trùng sinh.
 • Tùy theo số lần tiêu diệt quái để nhận được huân chương thí luyện.
 • Đổi 1 cơ hội triệu hồi cung thủ cần 5 huân chương thí luyện và một số ngân lượng.
 • Giới hạn 1 lần/ngày.
 • Tùy theo số lần tiêu diệt quái để nhận phần thưởng khác nhau.
 • Sau khi hoàn thành 10 ải, nếu quá 3 phút, nhân sĩ không nhận thưởng thì khi bị đẩy ra ngoài và sẽ không thể nhận được phần thưởng.

BQT Kính Bút!