Ban Quản Trị xin thông báo: Cập nhật tính năng Dã Tẩu vào đêm nay/rạng ráng mai ngày 22/11/2017 (KHÔNG bảo trì game).

Nhiệm vụ Dã Tẩu:
- Số nhiệm vụ có thể làm mỗi ngày: nâng lên thành 100 nhiệm vụ.
- Tặng 200 triệu exp cộng dồn và 1 Bảo Rương Đồ Phổ Hoàng Kim mỗi mốc 20 hoàn thành nhiệm vụ.
- Thêm chức năng hoàn thành lập tức nhiệm vụ Dã Tẩu bằng cách nộp 1 Phúc Duyên Lộ (Đại) hoặc 3.000 tấm Bản đồ Sơn Hà Xã Tắc.

TIP: Trước khi các bạn ủy thác, hãy tới các bản đồ luyện công và lập nhóm với (những) người chơi khác. Số lượng Bản đồ Sơn Hà Xã Tắc tích lũy được có thể sẽ giúp các bạn bỏ qua những nhiệm vụ khó sau này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

BQT Kính Bút!